VBCredits.com - Twoje kompendium wiedzy o kredytach.

Szukasz kredytu gotówkowego, mieszkaniowego lub na samochód? Potrzebujesz dofinansowania swojej firmy lub korzystnego ubezpieczenia OC? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dotyczącymi zasad i możliwości przyznawania wszelkich form kredytowania osób prywatnych oraz firm.

kredyty
Kredyt mieszkaniowy - nadszedł czas na pozytywne zmiany procesów kredytowych.

Od dowolnego celu po budowę domu - kredyt mieszkaniowy finansuje każdy cel kredytobiorcy. Dzięki szybkiemu procesowi kredytowania i przejrzystym warunkom kredytowym, kredyt mieszkaniowy stał się produktem kredytowym numer jeden na rynku finansowym.

Kredyty mieszkaniowe to niezwykle proste rozwiązania finansowe, pozwalające sfinansować najważniejsze cele mieszkaniowe kredytobiorców. Szereg dostępnych na rynku ofert kredytowych, umożliwia kredytobiorcom jak najlepszy wybór odpowiedniej oferty. Kredyt mieszkaniowy przyznawany jest przez banki w elastycznym procesie kredytowym, uwzględniającym zdolność kredytową kredytobiorcy, wartość zabezpieczeń spłaty kredytu i maksymalny dopuszczalny wskaźnik LTV dla danego zabezpieczenia. Zdolność kredytowa wnioskodawcy badana jest przy zachowaniu podstawowych czynników mających znaczenie w procesie kredytowym, jak na przykład przedmiot kredytowania, cel kredytowania, rodzaj i wysokość kredytu, waluta kredytu, okres kredytowania, rodzaj rat kredytu, wiek i wykształcenie wnioskodawcy, liczba osób w gospodarstwie domowym, średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego, posiadane zobowiązania. Standardowy kredyt mieszkaniowy pozwala skredytować następujące cele kredytobiorców:
- nabycie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, działki rekreacyjnej, garażu lub miejsca postojowego,
- nabycie lokalu użytkowego celem wynajmu lub dzierżawy,
- nabycie prawa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- zmianę spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności,
- przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
- wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
- zakup działki budowlanej,
- zakup nieruchomości rolnej z posiadaną zabudową siedliskową,
- nabycie udziału w nieruchomościach,
- budowę domu prowadzoną systemem gospodarczym,
- budowę domu realizowaną przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, generalnego wykonawcę,
- budowę domu całorocznego, położonego na działce rekreacyjnej,
- zakup działki z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dokończenie tej budowy,
- nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
- budowę domów przeznaczonych na cele mieszkalne z częściami handlowo-usługowymi,
- finansowanie przedpłat na poczet nabycia od spółdzielnie lub dewelopera budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
- refinansowanie nakładów poniesionych na cele mieszkaniowe,
- spłatę zobowiązań w innych bankach,
- na nieokreślony cel konsumpcyjny, niezwiązany z prowadzoną działalność gospodarczą.

kredyt mieszkaniowyUbiegający się o kredyt mieszkaniowy wnioskodawcy winni zwrócić uwagę na formę zabezpieczeń, którą mogą ustanowić na kredycie. Najlepsze kredyty mieszkaniowe mogą być zabezpieczone w formie: hipoteki wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oświadczenia kredytobiorcy (poręczyciela, właściciela nieruchomości) o poddaniu się egzekucji, weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową dla banku, cesji wierzytelności z umowy o budowę domu, lokalu z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową. Kredyt mieszkaniowy ustanowiony hipoteką wpisaną na pierwszy miejscu jest najważniejszy dla banku. Hipoteka ustanawiana jest w walucie, w której udzielony jest kredyt. Hipoteka na rzecz banku może obciążać prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz współwłasność w częściach ułamkowych, o ile zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie hipoteka ustanowiona na wszystkich udziałach we współwłasności. Hipoteka może dotyczyć finansowanej nieruchomości, innej nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy oraz nieruchomości osoby trzeciej. Najlepszy kredyt mieszkaniowy może być zabezpieczony dodatkowo cesją praw z zaakceptowanej przez bank polisy ubezpieczenia na życie wraz z wskazaniem banku jako uposażonego, cesją praw z zaakceptowanego przez bank rachunku bankowego/lokacyjnego/maklerskiego i wskazanie banku jako upoważnionego do dysponowania tym rachunkiem, wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, kaucją na rachunku w banku. Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką, która nie została wpisana w Księdze Wieczystej, zostaje zabezpieczony przejściowo ubezpieczeniem do czasu wpisy hipoteki, wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, blokadom środków na rachunku bankowym. Warto także sprawdzić oferowany przez banki kalkulator kredytu mieszkaniowego.

Banki przyznają kredyty mieszkaniowe w złotych oraz w złotych waloryzowanych kursem walut wymienialnych. Kredyty mieszkaniowe waloryzowane są takimi walutami jak USD, EUR, CHF, GBP. Pożyczka mieszkaniowa waloryzowana udzielana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez kredytobiorcę walutę. Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje według kursu kupna danej waluty w dniu i godzinie uruchomienia kredytu. Wszystkie kursy kupna, kursy sprzedaży, jak również wysokość spread walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, płynności rynku walutowego oraz stanu bilansu płatniczego i handlowego. Najlepsze kredyty mieszkaniowe posiadają z reguły oprocentowanie zmienne, stanowiące sumę marży kredytowej i stawki referencyjnej dla danej waluty kredytu: WIBOR 3M lub WIBOR 12M dla kredytów udzielonych w PLN, EURIBOR 3M dla kredytów udzielonych w PLN waloryzowanych do EUR bądź udzielonych w EUR, LIBOR 3M dla kredytów udzielonych w PLN waloryzowanych do innej waluty niż EUR bądź udzielonych w innej walucie niż EUR. Stawki referencyjne 3M ulegają zmianie w okresach 3-miesięcznych, natomiast 12M w okresach rocznych, pod warunkiem zmiany o przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio obowiązującej.

kredyt na mieszkanie


Kredyt mieszkaniowy wypłacany jest jednorazowo lub w transzach przelewem na wskazany rachunek bankowy. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem walut wymienialnych wypłata kredytu następuje w złotych polskich lub w walucie waloryzacji kredytu. Wypłata w walucie w przypadku kredytów uruchamianych w transzach oznacza, że wszystkie transze kredytu wypłacane są w walucie waloryzacji. Natomiast spłata kredytu odbywa się w ratach równych, malejących lub balonowych. Wysokość każdej raty odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej kredytu waloryzowanego kursem przyjętej waluty określona jest w tej walucie, natomiast jej spłata dokonywana jest w złotych polskich po uprzednim jej przeliczeniu według kursu sprzedaży danej waluty. Pożyczka mieszkaniowa umożliwia kredytobiorcom zmianę waluty kredytu w dowolnym momencie okresu kredytowania. W przypadku zmiany waluty kredytu mieszkaniowego ze złotych polskich na walutę obcą, kredytobiorca osiągający dochód w złotych polskich musi posiadać zdolność kredytową wystarczającą do spłaty miesięcznej raty kredytu w wysokości wyższej od raty kredytu mieszkaniowego przyjmowanego w kalkulacji zdolności kredytowej dla kredytu udzielonego w złotych polskich. Pożyczka mieszkaniowa waloryzowana na złotową zostaje przewalutowania po kursie sprzedaży dotychczasowej waluty kredytu przez bank. Przewalutowanie kredytu złotowego na waloryzowany następuje po kursie kupna waluty, według której kredyt ma być waloryzowany. Natomiast pożyczka mieszkaniowa waloryzowana w danej walucie przewalutowania na pożyczkę waloryzowaną w innej walucie zostaje początkowo przewalutowania z dotychczasowej waluty po kursie sprzedaży waluty na złote polskie, a następnie ze złotych polskich na walutę docelową według kursu kupna waluty. Najlepszy kredyt mieszkaniowy (czyli kredyt na dom lub mieszkanie) oferowany jest przez banki również wspólnie z usługą mechanizmu bilansującego. Działanie mechanizmu bilansującego pozwala kredytobiorcom posiadającym kredyt mieszkaniowy płacić niższe odsetki od kredytu. Innymi słowy środki bilansujące to mechanizm zmniejszający kwotę, od której naliczane są odsetki przy kredycie mieszkaniowym w PLN. Warunkiem skorzystania z oferty mechanizmu bilansującego jest założenie rachunku bankowego, z którego odbywa się będzie spłata rat kredytu, połączonego z rachunkiem bilansującym oraz ustalenie kwoty progowej przekazywania środków z rachunku bankowego na rachunek bilansujący. Maksymalna kwota środków ulokowanych na rachunku bilansującym nie może przekraczać aktualnej kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, do którego aktywowano usługę mechanizmu bilansujące.

Wybierając kredyt mieszkaniowy warto zwrócić uwagę na wszystkie oferowane przez bank uproszczenia w spłacie kapitału i możliwe udogodnienia rozliczeniowe. Analizując oferty kredytów mieszkaniowych zwróć uwagę na aktualne rankingi kredytowe, niezwykle pomocne narzędzie w wyborze kredytu.